แบบประเมินตนเอง (Service Profile)

Service  Profile ระดับหน่วยงาน

หน่วยสนับสนุน

        Service  Profile  PCU  53

        Service  Profile  ฝ่ายการเงิน

        Service  Profile  งานช่างโยธาฯ

        Service  Profile หน่วยจ่ายกลาง

        Service Profile ฝ่ายพลาธิการ

        Service  profile ฝ่ายธุรการ

        Service Profile ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน

        Service Profile ฝ่ายเวชระเบียน

        Service profile ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

        Service Profile ส่งกำลัง

        Service Profile ยานยนต์

        Service Profile ซักรีด

        Service Profile  IC 53

        Service Profile  ศูนย์สารสนเทศ

        Service Profile  ENV.

 ทางคลินิค

        Service Profile แผนกพยาธิวิทยา ต.ค.53

        Service  Profile OPD (ปี 53)

        Service  Profile ward  14 nov  53

        Service  Profile  แผนกรังสีกรรม

        Service  Profile ห้องฝังเข็มปรับปรุง

        Service Profile PCT

        Service Profile แผนกทันตกรรม (ต.ค. 53)

        Service Profile แผนกเภสัช 53

        Service Profile ห้องฉุกเฉิน ปี 53

        Service Profile ห้องแพทย์แผนไทย